You are currently viewing Eeppinen, elämää suurempi Flippi – The Epic Flip

Eeppinen, elämää suurempi Flippi – The Epic Flip

Perinteistä vanhanaikaista hierarkista organisaatiota voi yksinkertaisimmillaan kuvata linjaorganisaatio kaaviolla, jossa ylin johto johtaa keskijohtoa, joka taas johtaa alaisuudessaan olevia työntekijöitä tai tiimejä. Linjaorganisaatiossa toimintaan liittyy vahvasti ajattelu, että ylimmällä johdolla on kaikki se tieto, jota organisaation menestyksekkääseen johtamiseen tarvitaan. Alemmilla organisaation tasoilla toteutetaan ylimmän johdon määrittämiä toimenpiteitä tai strategiaa organisaation tarkoituksen toteuttamiseksi työnantajan lukuun tämän johdon ja valvonnan alaisena palkkaa tai muuta vastiketta vastaan eikä mutista mitään muuta.

Perinteistä hierarkista organisaatiota kuvaa myös matriisiorganisaatio kaavio, joka ei todellisuudessa eroa linjaorganisaatiosta merkittävin osin vaan kuvaa samaa asiaa hieman eri tavoin ja vastuualueiden rajoja hieman enemmän hämmentäen. Matriisiorganisaatioiden yhtenä keskeisenä heikkoutena pidetään muun muassa vastuun siirtelyä, kun organisaatiomalli sen näppärästi mahdollistaa nimetessään useita eri henkilöitä osittain samoille tonteille.

Perinteistä linjaorganisaatiota voi mallintaa selkeyden vuoksi myös perinteisellä tasakylkisellä kolmiolla, jossa ylin johto on kolmion kärkenä, keskijohto keskellä ja suorittava taso, eli työntekijät kolmion kantana. Perinteisesti ylimmällä johdolla on kaikki olennainen ja tarvittava tieto organisaation johtamiseksi. Ja koska tieto on valtaa, on valta myös ylimmällä johdolla, joka halutessaan rajoittaa tiedonkulkua ja -saantia. Perinteisessä rajoittuneen tiedonkulun mallissa ylimmällä johdolla on myös valta päättää mitä tietoa se valikoi välitettäväksi eteenpäin. Johto voi luoda mielikuvia ja tarinoita, jolla se saa suorittavan tason toimimaan haluamallaan tavalla.

Mallin haasteena on tiedonkulun rajoittumisen lisäksi se, että kun koulutetaan ja sivistetään vain johtoa, joka valikoidusti vie tietoa eteenpäin organisaatiossa, saadaan vain suppeita näkemyksiä ja rikkinäisen puhelimen vaikutuksia viestin ja tiedon muuttuessa matkalla. Suorittava taso ei saa juuri koskaan tietoa alkuperäisessä muodossaan, sillä viestit vääristyvät aina viestijän oman tulkinnan mukaan ja osa olennaisesta tiedosta saattaa myös pudota matkalla kokonaan pois. Suorittava taso ei voi myöskään tehdä omia päätelmiään mahdollisimman objektiivisesti alkuperäisen tiedon valossa, sillä välitetty tieto on jo väritetty viestijän omien näkemyksien mukaan ja mukailtu tieto ohjaa näin jo saapuessaan vastaanottajan päätelmiä.

Perinteisissä organisaatioissa tiedon rajapinta kulkee ylimmän johdon tasolla ja näin ollen pieni joukko päättää mikä on parasta kaikille organisaatiossa. Teknologinen muutos tuo tiedon kaikkien saataville ja painaa näin alas tiedon rajapintaa, kun tieto pikkuhiljaa löytää kaikkien sitä etsivien luokse. Tiedon rajapinnan muuttumisen myötä valta ei ole enää ainoastaan ylimmän johdon käsissä eikä se voi hallita tietoa, jonka organisaation kaikki tasot voivat vapaasti löytää. Tämä uudenlainen läpinäkyvyys, digitalisaatio ja uudet teknologiset mahdollisuudet muuttavat organisaatioiden valtasuhteita, kun suorittavalla tasolla saattaakin olla asiantuntija, joka tietää monista asioista enemmän kuin ylimmän johdon henkilöt.

Suurten valtasuhteiden muutos pyyhkii vanhat lainalaisuudet pois ja kääntää perinteisen maailman ylösalaisin, jossa lopulta on tiedon rajapinnan yläpuolella enemmän suorittavan tason tavallisia työntekijöitä kuin ylintä johtoa.

Valtasuhteen muutos haastaa johtajat, heidän osaamisensa ja uskottavuutensa päivittäin. Pahinta, mitä ylin johto voi tässä tilanteessa tehdä, on yrittää soveltaa joitain hierarkisen linjajohtamisen menetelmiä kuten suoraa käskytystä tai vesiputousmallin mukaisia jalkauttamismenetelmiä. Vesi ei luonnostaan virtaa alhaalta ylös eikä altavastaajaksi joutunut johto mahda lopulta mitään yläpuolellaan seisovan tiedostavan massan paineelle. Jää vain kaksi vaihtoehtoa; johto joko menettää kasvonsa pitämällä uppiniskaisesti kiinni vanhoista menetelmistään tai lakkaa haraamasta muutosta vastaan luopuen vallastaan sekä kontrollista ja siirtyy muutoksen epävarmalle tielle, jossa kaikki on toisin kuin ennen vanhaan, mutta jossa myös tulevaisuuden mahdollisuudet ovat löydettävissä.

“Jos haluaa menestyä, on hyväksyttävä kontrollin menettäminen.” – Alexis Ohanian

#epic #flip #valtasuhde #tiedonrajapinta #kaikkiliittyykaikkeen

Leave a Reply