You are currently viewing Flip Era – heittäen ympäri kääntämisen aikakausi

Flip Era – heittäen ympäri kääntämisen aikakausi

Maailma muuttuu, se ei liene enää kenellekään epäselvää. Mutta miten se muuttuu ja mikä on minun oma paikkani siinä, on jo hieman hankalampi kysymys. Fliperan tarkoituksena on tuoda selkeyttä tähän yllätyksellisen ja verkostoituneen toimintaympäristön kaaokseen. Pyrimme kuvaamaan monitahoisia ilmiöitä sekä vaikeasti ymmärrettäviä kokonaisuuksia siten, että niiden tieteellisesti todistettu tarkoitus ei kärsi, mutta ne on pilkottu kokonaisuuksiksi, jotka on mahdollista käsittää.

Teknologinen kehitys mahdollistaa ennen kokemattoman nopean maailmanlaajuisen verkostoitumisen ihmisten kesken. Ensimmäistä kertaa koko historiansa aikana ihmiskunnalla on todellinen mahdollisuus koetella kollektiivisen älykkyyden rajoja, kun kuka tahansa voi saada yhteyden keneen tahansa reaaliajassa, jakaa ja vastaanottaa tietoja, kokemuksia ja näkemyksiä, jotka laajentavat omaa käsitystä ja näkökulmia tavalla tai toisella. Eri lähteissä muutosta on verrattu muun muassa teolliseen vallankumoukseen ja kirjapainotaidon keksimiseen, joka toi lopulta kirjat ja tiedon kaiken kansan saataville ja muutti ratkaisevasti sen maailman aikaista kirkon hallitsemaa yhteiskuntaa. Sanotaan kuitenkin myös, että nyt käynnissä oleva muutos on mullistavampi kuin mikään edellisistä.

Verkostoituneessa maailmassa kaikki liittyy kaikkeen

Tätä nykyaikaisen maailman verkostoa voi ajatella vaikka hämähäkin seittinä, jossa yhden langan nykäisy vaikuttaa koko verkkoon tavalla toisella. Tällainen toisiin tekijöihin jatkuvasti kytköksissä oleminen vaikuttaa monin erin tavoin, monilla eri tasoilla nykyiseen toimintaympäristöömme, josta me kaikki olemme riippuvaisia. Teknologia mahdollistaa sen, että kuka tahansa voi saada äänensä koko maailman kuuluviin. Tieto on valtaa ja kun kaikki tieto on kaikkien saatavilla, niin kaikilla on valtaa. Vanhanaikaiset hierarkiset valtarakenteet eivät enää menesty eikä välttämättä ole selkeästi yhtä johtajaa, joka kertoisi uskottavasti mihin suuntaan ja miten nyt pitäisi mennä. Tämä kaikki muuttaa muun muassa työn sekä liike-elämän toimintaympäristöä merkittävästi.

Työelämän valtasuhteiden muutos on hämmentävää eikä kenelläkään vaikuta olevan selkeitä toimintaohjeita siitä, kuinka edetä nopeasti muuttuvassa maailmassa.

Erilaiset sovellukset, mediat ja julkaisut ovat täynnä toteavia kirjoituksia siitä, mitä tällä hetkellä tapahtuu. Ei riitä vain todeta, että nyt on otettava harppauksia, jos ei ole esittää tarkempia koordinaatteja siitä, että mistä mihin niitä harppauksia on tehtävä. Ei ole järkevää harppoa 300 mitä tahansa yksikköä väärään suuntaan. On kyettävä kertomaan selkeästi miten pitää tehdä, missä tehdään, miksi tehdään, millä työkaluilla ja mihin tavoitellen. #Gofore ‘n konsultti #HermanniHyytiälä toteaa 3.3.2020 twiitissään, että “Monet organisaatiot tekevät muutosta, mutta kun johtajilta kysytään mitä tietopohjaa tai metodia he käyttävät muutokseen, heillä on vaikeuksia antaa mitään järkevää vastausta.”

Verkostoitunut maailma on pullollaan erilaisia menetelmiä, joita myydään ihmisten ja organisaatioiden lääkkeeksi tähän epätietoisuuden aikaan. Hädissään epätoivoiset ihmiset hankkivat ihan mitä vain, mikä saattaisi tuoda edes hetken helpotusta kaaokseen, jota epävakaa olosuhde luo. Toimintaympäristö on sekaisin ja hämillään seuratessaan erilaisia ylös pompahtelevia trendejä ja muodikkaita metodeja, joista kuvitellaan olevan apua muutoksen hallitsemisessa. Erilaiset metodit lääkkeinä eivät kuitenkaan hoida vaivojen syitä eivätkä tuo kokonaisvaltaista ratkaisua monimutkaiseen jatkuvan muutoksen haasteeseen. Erilaiset metodit saattavat olla jopa väärinkäytettyinä vahingollisia ihmisille ja organisaatioille, sillä kaikki ei ole tarpeellista kaikille, vaikka se trendikästä olisikin.

Väärinkäytetyt metodilääkkeet sekoitettuna tavoitteensa epäselvästi määrittäneeseen organisaatioon, on mukavan sairas soppa, jossa hämmennys ja epätietoisuus luovat pahoinvointia ja lisäävät epävarmuutta.

Sekoilu taas ajaa ihmiset ja organisaatiot erilaisiin ristiriitaisiin tilanteisiin ja jopa avoimiin yhteenottoihin. Asioista ja ilmiöistä ei osata puhua samalla kielellä emmekä ymmärrä itseämme, toisiamme tai nykyistä toimintaympäristöä. Nämä jatkuvat riittämättömyyden tunnetta ja pelkoa aiheuttavat ristiriidat näkyvät vahvasti muun muassa lisääntyvinä mielenterveyden haasteina ja työelämän yleisenä pahoinvointina. Peloissaan ja huonovointisina ihmiset ja organisaatiot eivät voi menestyä, vaikka tahtotilaa eteenpäin menemiselle olisi kuinka paljon tahansa. Näin ollen jalot pyrkimykset romahtavat tai jäätyvät paikalleen odottaessaan romahdusta.

Tähän verkostoituneiden nopeiden liikkeiden sekamelskan keskelle syntyi tammikuussa 2020 FlipEra Oy, jonka olemassa olon tarkoituksena on jäsentää ymmärrettävästi kaaosmaista toimintaympäristöä sekä tuoda ihmisten ja organisaatioiden käyttöön menetelmiä, jotka ovat juuri heille sopivia ja voimaannuttavia. Sillä kyllä – kaikki liittyy kaikkeen – everything’s connected, mutta silti kaikki eivät tarvitse kaikkea.

#kaikkiliittyykaikkeen #heittäenympäri #tietopohja #metodi #flip

Leave a Reply